Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА” Shura19@yandex.ru Реферат з дисципліни “ Управління персоналом” на тему: Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників Виконала: студентка курсу, гр. економічного факультету, Перевірив: ст. викладач РІВНЕ – 2004

План

Вступ

Охорона здоров’я працівників та Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат їх гарантії

Техніка безпеки працівників. Інструктаж з техніки безпеки

Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця

Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

Міжнародне законодавство про охорону праці

Література

Вступ

Усі прийняті на боту люди повинні бути ознайомлені із умовами роботи, правами й обов'язками, що вони повинні виконувати.

У Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат статтях розділу “Охорона праці” Кодексу законів про працю сказано, що на кожному об'єкті, де працюють люди, повинні бути створені здорові і безпечні умови праці, що відповідають вимогам охорони праці. Усі будівлі й устаткування не повинні створювати погрози працюючим, а також плохо впливати на стан їхнього здоров Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат'я чи самопочуття.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язані приділяти увагу умовам праці працівника, полегшувати їх оздоровлювати навколишнє середовище і т.д. забезпечувати контроль за здоров'ям працівників зі шкідливими умовами праці, забезпечувати спецодягом і засобами захисту працюючих від шкідливого впливу речовин, використовуваних у процесі роботи. Стежити за Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат дотриманням трудового законодавства, створювати умови для здійснення контролю за умовами праці, піклуватися про відпочинок працюючих.

Охорона здоров’я працівників та їх гарантії.

Права громадян, у тому числі працівників, закріплені у відповідних нормативно-правових актах, може бути реалізо­вано тільки за умови, якщо в нормативному порядку будуть встановлені для цього Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат необхідні гарантії.

Закон України "Про охорону праці" передбачає цілий ряд гарантій прав громадян на охорону праці як при укла­денні трудового договору, так і під час роботи на підприємстві.

Чинне законодавство передбачає систему гарантій щодо охорони здоров'я працівників на виробництві. Згідно зі ст. 43 Конституції України кожен має право Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат на належні, безпечні й здорові умови праці. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я ботах забо­роняється.

Основи законодавства України про охорону здоров'я розглядають охорону здоров'я як загальний обов'язок усіх підприємств, установ, організацій, посадових осіб та грома­дян, які зобов'язані забезпечити пріоритетність Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат охорони здоров'я у власній діяльності (ст. 5 Основ). З метою забезпе­чення сприятливих для здоров'я разумов праці, високого рівня працездатності встановлюються єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих процесів, пов'язаних з діяльністю людей. Власники і керівники підприємств, уста­нов і організацій зобов'язані забезпечити виконання техні­ки безпеки Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат, виробничої санітарії, інших вимог охорони праці, не допускати шкідливого впливу на здоров'я людей (ст. 28 Основ). При укладенні трудового договору громадянин по­винен бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників, про можливі наслідки їх впливу на Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат здоров'я і про його права на пільги і компенсації за боту в таких умовах. Забороняється укла­дення трудового договору з громадянином, якому згідно з медичним висновком протипоказана запропонована бота за станом здоров'я.

Однією з гарантій є й те, що згідно зі ст. 153 КЗпП пра­цівник має право відмовитися Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для оточуючих його людей і навколишнього середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується фахівцями з охорони праці підприємства за участю пред­ставника профспілки й уповноваженого трудового колекти­ву, а за період простою Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат з цих обстоятельств не з вини працівника за ним зберігається середній заробіток.

Працівник має право розірвати трудовий договір за влас­ним бажанням, якщо власник не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань. У цьому випадку працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним контрактом, але Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат не менш 3-місячного заробітку (ч. З ст. 38, ст. 44 КЗпП).

На час припинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або обладнання органом дер­жавного нагляду або службою охорони праці працівникам гарантується збереження місця роботи.

Працівникам, зайнятим на ботах з важкими і шкідли­вими умовами праці, надається право на додаткові пільги і компенсації Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат. Вони безкоштовно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці в підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються у перед­баченому законодавством порядку. Власник також Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат може за свої кошти додатково встановлювати працівникам за ко­лективним контрактом (угодою, трудовим контрактом) пільги і компенсації, не передбачені чинним законодавством.

Гарантійною нормою є й те, що на власника покладається обов'язок безкоштовної видачі працівникам спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, змиваючих і знешкоджую­чих засобів, а якщо працівник був Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат вимушений придбати їх за власні кошти, — компенсувати йому витрати.

Серед гарантій прав громадян на охорону здоров'я під час праці особливо необхідно виділити обов'язок власника відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцт­вом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків.

Охорона здоров'я Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат робітників, забезпечення безпечних разумов праці, попередження професійних захворювань і усунення виробничого травматизму складають постійну турботу держави.

Техніка безпеки працівників. Інструктаж з техніки безпеки.

Навчання й інструктажі працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці. Вони проводяться з учнями, вихованцями і студентами навчально-виховних закладів, працівниками Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат в процесі їхньої трудової діяльності.

Усі працівники, яких приймають на боту і які в процесі роботи проходять на підприємстві навчання й інструктаж з питань охорони праці, вивчають правила надання першої і швидкої допомоги потерпілим від нещасного випадку, а також правила поведінки при виникненні аварії чи пожежі на підприємстві Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат.

Відповідно до «Основ законодавства України», затвердженими Верховною Радою України у 1970 р., нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил по охороні праці здійснюють державні органи й інспекції, що не залежать у своїй діяльності від адміністрації підприємств і організацій, і профспілки, а також знаходяться в їхньому підпорядкуванні технічна і правова Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат інспекції праці.

Відповідальність за керівництво роботою по охороні праці і техніку безпеки, проведення заходів щодо зниження і попередження виробничого травматизму і профзахворювань покладається на керівника підприємства. Відповідалеким обличчям за охорону праці, техніку безпеки і виробничу санітарію є інженер (старший інженер) по техніці безпеки, підлеглий головному інженеру Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат підприємства.

Місцевий (заводський) профспілковий комітет контролює дотримання законодавства про працю, вимог охорони праці і виробничої санітарії, вирішує трудові спори. Для поліпшення роботи з охорони праці і техніку безпеки профспілкові комітети створюють на підприємствах комісії охорони праці і виділяють суспільних інспекторів по охороні праці.

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, а також де Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат є необхідність у професійному доборі, проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці в термін, установлений відповідними галузевими нормативними актами, але не рідше 1-го разу в рік.

На підприємствах харчової і переробних галузей промисловості для працівників, що виконують роботи з обслуговування устаткування підвищеної Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат небезпеки, обов'язково курсове навчання по безпечних способах роботи з обов'язковими іспитами, що проходить безпосередньо на виробництві по затвердженим керівництвом підприємства і погодженим з органами Держнагляду по охороні праці програмами. Це роботи з обслуговування парових і водонагрівальних казанів; виробничих печей і інших теплових установок, які працюють під тиском; компресорів Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат; холодильних установок; газового устаткування; електричного оснащення й ін.

Допуск до роботи осіб до початку виконання своїх обов'язків періодично проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Навчання керівників підприємств і заснувань і їхніх защитників, що безпосередньо відповідають за організацію охорони праці на підприємстві чи в установі, проводитися в навчальних Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат установах, що мають дозвіл Комітету з нагляду за охороною праці України на проведення такового навчання.

На підприємствах навчання з питань охорони праці органікличує відділ охорони праці підприємства, залучає до цього працівників відділу охорони праці і фахівців, що пройшли навчання і перевірку знань у навчальних установах або установах Держнагляду по Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат охороні праці.

Посадові особи і фахівці невеликих підприємств, де неможливо провести навчання і створити комісію по перевірці знань, проходять навчання у відповідних місцевих навчальних установах або у близьких до їх профілю виробництва підприємствах, а перевірку знань – комісіях при місцевих органах Держнагляду по охороні праці.

Інструктажі бувають:

1 Вступний (із Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат усіма працівниками, що тільки що прийняті на боту)

2 Первинний (проводиться на робочому місці до початку роботи з новоприйнятим працівником).

3 Вторинний (проводиться на робочому місці з усіма працівниками)

4 Позаплановий (проводитися при введенні нових нормативних актів, при заміні технологічного процесу, при порушенні нормативних актів працівниками, по вимозі відповідного державного Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат органу, при перерві в боті виконавця більш ніж на 30 календарних днів і ін.)

5 Цільовий (при виконанні разових робіт, при ліквідації наслідків аварії і т.д., при виконанні робіт, що оформляються нарядом – допуском чи письмовим дозволом, у випадку екскурсії або організації масових заходів з учнями і вихованцями).

Робітники можуть бути допущені до Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат роботи тільки після проходження інструктажу з техніки безпеки. Інструктаж проводиться по наступним видах: вступний інструктаж при надходженні на боту, інструктаж на робочому місці, повторний інструктаж. Вступний інструктаж проводить інженер по техніці безпеки в кабінеті (куточку) техніки безпеки, обладнаному наочними приладдями. Інструктаж на робочому місці проводить керівник виробничої ділянки Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат, супроводжуючи його показом безпечних прийомів роботи.

Вступний інструктаж і інструктаж на робочому місці записуються в «контрольний лист», що підписується інженером по техніці безпеки, робітником, майстром і начальником цеху або ділянки.

Повторний інструктаж проводять не рідше 1-го разу в 6 місяців, а додатковий — при порушенні працюючим правил і інструкцій з техніки Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат безпеки, технологічної і виробничої дисципліни, а також при зміні технологічного процесу, виду робіт. Повторний і додатковий інструктажі записуються в спеціальний журнальчик, що зберігає керівник виробничої ділянки.

Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця.

Більше число ергономічних вимог до якості техніки, елементам устаткування і просторової організації виробничого середовища Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат може зробити враження закінченості процесу оптимізації робочих місць. Однак існуючий досвід суперечить цьому твердженню. Навіть якщо взяти до уваги всі ергономічні рекомендації і безпосередньо реалізувати їх, то з цього не завжди може вийти зручне робоче місце. Здесь як і в кожній інший складовій робочого місця, варто прийняти багато вирішень Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат, що впливають на естетичну якість робочого середовища. Зокрема необхідно:

-визначити і реалізувати помірний ступінь упорядкованості елементів робочого середовища з урахуванням площі робочого місця і розмірів цих елементів;

-установити раціональний розподіл світла і тіні;

-визначити ступінь взаємного узгодження елементів робочого середовища за формою, кольором і матерікрасном;

-поліпшити естетичні параметри засобів праці Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат за допомогою кольору й ін.

Облік цих вимог призведе до поліпшення композиційної цілісності робочого місця, збільшить його інформаційну виразність і т.д.

Робоче місце (отдалі РМ) – це оснащений технічними засобами простір, де здійснюється діяльність виконавця. Організацією РМ називається система заходів щодо оснащення РМ засобами і предметами праці і розміщенню їх у Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат визначеному порядку. Правильна організація РМ сприяє підвищенню продуктивності праці.

Організація робочого місця включає:

-облік психофізіологічної сумісності виконавця і засобів праці;

-аналіз антропометричних черт людини для вибору ергономічно-обґрунтованого робочого положення і робочих зон;

-раціональну компановку РМ;

-облік факторів зовнішнього середовища, у тому числі соціально-психологічного її Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат нюансу.

Виходячи з загальних принципів організації робочого місця, у нормативно-методичних документах сформульовані вимоги до конструкції робочого місця. До их відносяться:

1. вимоги до конструкції робочого столу, що включають:

-вимоги до розмірів робочої поверхні устаткування (висота, ширина і глибина робочої поверхні);

-вимоги до простору для ніг;

-вимоги до параметрів Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат зон розміщення органів управління на устаткуванні;

-вимоги до параметрів зон розміщення засобів відображення інформації;

-вимоги до взаємного розміщення органів управління і засобів відображення інформації;

2. Вимоги до робочого сидіння відповідно до технічних властивостей робочого місця й антропометричними параметрами людини.

Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

Неувязка створення безпечних і Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат нешкідливих мозгов праці в Україні існувала завжди, про що свідчить статистика нещасних випадків: ще 10 років тому на виробництві щорічно травмувалося 125 000 працівників, з их гинуло майже 3000. Проте, справжній стан охорони праці та рівень виробничого травматизму на той час замовчувались. З цих обстоятельств багато важливих невідкладних наукових і виробничих завдань з питань разумов Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат і праці зовсім не вирішувалось.

Наслідками такового становища стали:

— Відставання від світових досягнень на 15-20 років вітчизняної науки з питань охорони праці.

— Зростання в 5-8 разів рівня виробничого травматизму порівняно з такими же показниками в інших промислово-розвинених країнах.

— Перевищення майже в 2 рази в розрахунку на 1-го працюючого виплат на пільги і Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат компенсації за боту в шкідливих умовах над витратами на профілактику нещасних випадків і професійних захворювань.

В 1992 р. Україна прийняла Закон “Про охорону праці”.

Цей закон визначив пріоритетні напрямки реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, проголосив основні принципи Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат державної політики в галузі охорони праці (див. ст.4).

За роки, що минули з часу прийняття Закону, зроблено для реалізації цих принципів:

— створено Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України. Вона розробляє та здійснює входи щодо створення цілісної системи державного управління охороною життя людей на виробництві, органікличує контроль Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат за виконанням відповідних законодавчих актів і рішень Уряду України, координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади з цих заморочек;

— створено Державний комітет по нагляду за охороною праці, якому передано від профспілок державний нагляд за дотриманням законодавства про охорону життя і здоров’я працівників в усьому народному господарстві, доручено комплексне Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат управління охороною праці на державному рівні.

— У 1994-1995 рр. В Україні були розроблені і, в основному, виконані перші Національна галузеві, регіональні і виробничі програми поліпшення стану мозгов, безпеки праці і виробничого середовища.

У теперішній час йде реалізація Національної, галузевих та інших програм з охорони праці, розроблених до 2000 року.

Фінансування Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат програм здійснювалось із спеціально створених відповідних фондів охорони праці. Такі фонди були запроваджені Законом “Про охорону праці” вперше. Зазначені фонди певною мірою стали економічною основою для поліпшення стану безпеки і гігієни праці.

— Створено Національний науково-інформаційний і навчальний центр охорони праці, виходить щомісячний науково-виробничий журнальчик “Охорона праці”. Завершується Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат створення єдиної автоматизованої інформаційної системи охорони праці, яка спрямована на підвищення ефективності управління охороною праці в масштабі всієї країни.

Створюється національне законодавство про охорону праці. Здійснюється входи щодо використання в ньому конвенцій і рекомендацій МОП, директив Європейського Союзу, налагоджується більш тісні контакти з питань нормотворчої діяльності з Росією, Німеччиною, Великобританією Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат, іншими країнами.

Незадовільний стан охорони праці важким тягарем лягає на економіку підприємств, організацій, всієї держави. Щорічно майже 17 000 осіб стають інвалідами внаслідок травм і профзахворювань. Чисельність пенсіонерів по трудовому каліцтву торік перевищила 150 000, а пенсіонерів у зв’язку з втратою годувальника внаслідок нещасного випадку — 50 000 осіб. Загальна сума витрат на Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат фінансування пільгових професійних пенсій і пенсії по трудовому каліцтву, відшкодування шкоди потерпілим на виробництві та інших витрат, пов’язання з цим, сьогодні становить від 10-15 відсотків фонду оплати праці в промисловості, а в окремих галузях і регіонах — від 15-30 відсотків. Особливо гостро ці проблеми відчуваються на підприємствах галузей з високим рівнем професійного ризику Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат.

Викликає занепокоєння стан охорони праці та забезпечення соціальних гарантій на підприємствах недержавного сектору економіки, який все збільшується. Здесь порушення правил безпеки носять масовий нрав, допускається приховання нещасних випадків, свавілля роботодавців в додержанні тривалості робочого часу, відпочинку, ухилення від виплат і компенсацій за заподіяну шкоду від нещасних випадків Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат.

Пріоритети в боті з охорони праці, як і раніше, спрямовані не на здійснення профілактичних заходів, а на надання різних компенсацій та пільг. У значній мірі це пов’язано нестраховим нравом механізму соціального захисту від професійних ризиків, а також із відсутністю організаційного зв’язку меж системами охорони праці і соціального страхування Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат.

Нові умови господарювання вимагають і нових, ефективніших форм та способів профілактичної роботи. Мається на увазі перехід на обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Задачі.

— ввести такий механізм управління охороною праці, если роботодавцям буде економічно не вигідно мати шкідливі і небезпечні умови виробництва (встановлення диференційованих Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат страхових тарифів залежно від стану охорони праці на підприємствах).

— Забезпечити надійне фінансування витрат, пов’язаних з виплатою компенсацій працівникам при втраті працездатності, а також пенсій по інвалідності і у випадку смерті годувальника.

— Організувати надійну систему медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих на виробництві.

— Значно підвищити рівень усієї профілактичної роботи Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат щодо запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Міжнародне законодавство про охорону праці

МОП (міжнародна організація праці) була створена у 1919 р. як автономна інституція при Лізі Націй, а з 1946 р. — як перша спеціалізована установа ООН (організацій об’єднаних націй).

Штаб-квартира МОП-МБП - міжнародне бюро праці у Женеві, Швейцарія Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат.

Вищим органом МОП є Генеральна Конференція праці, виконавчий орган — Адміністративна рада.

За станом на 1 липня 1997 р. членами МОП є 174 держави, прийнято 181 конвенція і 1881 рекомендацій. Україна є членом МОП з 1954 р.

Головною метою МОП, згідно з її Статутом, є сприяння встановленню миру на основі соціальної справедливості, поліпшення разумов праці і життя Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат працівників усіх країн.

До основних напрямів діяльності МОП належать: участь у міжнародно-правовому регулюванні праці шляхом розроблення та ухвалення нормативних актів (конвенцій і рекомендацій) з питань разумов праці і життя працівників;

Розроблення та здійснення міжнародних цільових програм, спрямованих на вирішення важливих соціально-трудових заморочек (зайнятість, умови праці та Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат ін.),

Надання допомоги державам-членам МОП в удосконаленні національного трудового законодавства, професійно-технічної підготовки працівників, поліпшення мозгов праці тощо шляхом здійснення міжнародних програм технічного співробітництва, проведення дослідницьких робіт та видавничої діяльності.

Література

1. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів в 5-ти томах К ; 1995г.

2. Кодекс законів про працю України Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників - реферат.

3. Советы по неопасным для юзера условиям эксплуатации ПК.

4. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999г. № 1105-ХIV.

5. Конвенції та рекомендації МОП у трьох томах, — К., База, 1997okazanie-pervoj-pomoshi-postradavshim.html
okazanie-pervoj-pomoshi-pri-perelomah.html
okazanie-pervoj-pomoshi-referat.html